Navrhovaná přírodní památka Lebedov

Výslunný, travnatý, terasovitý svah se starými ovocnými sady s východní expozicí. Nachází se vlevo od potoka Kotojedka, mezi obcemi Lebedov a Těšánky.Katastrální území: Těšánky
Nadmořská výška: 245 -305 m
Výměra: (zatím neurčena)
Vyhlášeno: (připravuje se)


MOTIV OCHRANY

Zachovat zdejší rostlinná společenstva a udržovat podmínky pro existenci vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Zachovat krajinný ráz lokality.

GEOLOGIE

Geologické podloží tvoří horniny ždánicko-hustopečského souvrství vnějšiho flyšového pásma - vápnité jíly, slíny a pískovce. Půdním typem je hnědozem.

KVĚTENA

Travnaté stráně mají místy stepní charakter. Nachází se zde početná populace sasanky lesní (Anemone sylvestris), jedna z nejbohatších v celém Zlínském kraji. Z dalších vzácných a pozoruhodných rostlin se zde vyskytuje bradáček vejčitý (Listera ovata), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), černýš rolní (Melampyrum arvense), hvězdnice chlumní (Aster amellus), mateřídouška časná pravá (Thymus praecox praecox), modřenec chocholatý (Muscari comosum), oman vrbolistý pravý (Inula salicina salicina), pipla osmahlá (Nonea pulla), prvosenka jarní (Primula veris), růže galská (Rosa gallica) a vstavač vojenský (Orchis militaris) a záraza hořčíková (Orobanche picridis). Z ovocných dřevin mají největší zastoupení třešně a švestky, méně je jabloní, hrušní a ořešáků. V omezeném počtu se vyskytuje bříza bělokorá (Betula pendula), habr obecný (Carpinus betulus), trnovník akát (Robinia pseudacacia), topoly a vrby, borovice lesní (Pinus sylvestris) a smrk ztepilý (Picea abies). Z keřů převládají trnka obecná (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Cornus sanquinea) a bez černý (Sambucus nigra). Ojediněle se zde vyskytuje i dřín jarní (Cornus mas), který patří k ohroženým druhům a třešeň (višeň) křovitá Prunus fruticosa).ZVÍŘENA

Ze skupiny kriticky ohrožených druhů zde byla zaznamenána kudlanka nábožná (Mantis religiosa), kategorii silně ohrožených druhů zastupuje zlatohlávek chlupatý (Tropinota hirta). V hojném počtu se vyskytuje zlatohlávek Oxythyrea funesta, jenž náleží do kategorie druhů ohrožených. Z této skupiny tu z hmyzu byli zjištěni čmeláci (Bombus spp.), otakárek fenyklový (Papilio machaon), majka fialová (Meloe violaceus), stčevlíci Carabus scheidleri a Carabus ullrichi. Z dalších zajímavých druhů krasec třešňový (Anthaxia candens), tesařík Axinopalpis gracilis, drvodělka fialová (Xylocopa violacea), hojně se zde vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis). Žijí zde běžné druhy ptáků, kteří zde nacházejí příhodné podmínky pro hnízdění a potravu, např. konopka obecná (Carduelis cannabina), lejsek šedý (Muscicapa striata), ťuhýk obecný (Lanius collurio).VYUŽITÍ

Na lokalitě byly v minulosti zřízeny terasy, které byly osazeny ovocnými stromy, hlavně třešněmi. Ovocné stromy dožívají, většina je proschlých nebo úplně suchých. Neprovádí se údržba ani ovocných stromů ani redukce rozrůstajících se křovin a jen na minimálním množství plochy - v dolní části se kosí tráva. Již delší čas je lokalita ponechána svému osudu.

www.JukeboxNaPronajem.cz | www.AutoskolaRoman.unas.cz
SEO webu sledují SEO nástroje.cz