REFERENCE...kde můžete vidět naši práci...

místo rok popis prací objednavatel
2012 dendrologický znalecký posudek Obec Malá Morava
Kroměříž 2012 rizikové kácení včetně úklidu, frézování pařezů SÚS Kroměříž
Chvalnov 2012 rizikové kácení - hřbitov Chvalnov Obec Chvalnov
Zdounky 2012 údržba památné lipové aleje Světlá, kácení stromů Ředitelství silnic Zlínského kraje
Kvasice 2012 údržba památné jasanové aleje Ministerstvo životního prostředí
Těšánky 2012 zhotovení mokřadních tůněk Ing. Petr Galatík
Sobělice 2012 čištění Popovického potoka Obec Rataje
Hulín, Kojetín 2012 sečení břehových porostů vodních toků Morava, Haná, Kotojedka Povodí Moravy, s.p.
Těšnovice, Kroměříž 2012 rizikové kácení stromů závod Střední Morava
Kroměříž 2012 čištění fasády, vyčištění okapů,oprava střechy Justiční akademie Kroměříž
Kroměříž 2012 kácení a zdravotní ořez stromů Kroměřížská nemocnice, a.s.
2012 nátěr na rozhledně Brdo sdružení Chřiby
2012 údržba chráněných území Zlínský kraj
2012 kácení a ořez stromů - Obec Dřínov, Kostelany, Morkovice,
2011 dendrologický znalecký posudek Město Hulín, Obec Střílky
Kroměříž 2011 dendrologický znalecký posudek Obec Kvasice
Kroměříž 2011 provedení arboristických prací v městě Kroměříž Biopas, spol. s r.o.
Koryčany 2011 kácení a zdravotní ořez stromů, ořez jmelí Střední hotelová škola a služeb
2011 kácení stromů Kraj. stát. zastupitelství v Brně
Chřiby 2011 kácení a ořez stromů Justiční akademie Kroměříž
2011 kácení a ořez stromů SÚS Kroměříž
Chřiby 2011 značení přírodních památek, přírodní park Chřiby Zlínský kraj
Hoštice 2011 údržba jírovcové aleje, zdravotní, redukční řez,bezpečnost. vazby Hoštice, Minist. Život. Prostředí
2010 rizikové kácení, ořez a instalace bezpečnostní vazby Obec Dřínov, Věžky, Roštín
Lubná, Kunkovice 2010 rizikové kácení, ořez a instalace bezpečnostní vazby Obec Lubná, Kunkovice,
Počenice, Rataje 2010 rizikové kácení, ořez a instalace bezpečnostní vazby Počenice, Rataje, Tetětice,
Stará Ves 2010 rizikové kácení, ořez a instalace bezpečnostní vazby Stará Ves, Věžky, Zborovice
Hulín, Morkovice 2010 rizikové kácení, ořez a instalace bezpečnostní vazby Město Hulín, Morkovice
2010 ořez topolů silnice Zdounky - Zborovice Ředitelství silnic Zlínského kraje
Střílky 2010 realizace plánu péče v přírodní památce Bralová, Drážov, Kamenec, Zlínský kraj
Kroměříž 2010 Koukolky, Přehon, Rameno Moravy, Včelín
Vyškov, Dobrotice 2010 rizikové kácení stromů Povodí Moravy, s.p.
Přerov, Bezměrov 2010 sečení břehových porostů vodních toků Dřevnice, Bečvy, Kotojedky závod Střední Morava
Popovice 2010 zhotovení mokřadních tůněk Obec Rataje
Rataje 2009 nátěr střechy a zásobníků posklizňové linky ZOD Rataje
Kvasice 2009 údržba památné jasanové aleje Ministerstvo životního prostředí
Kvasice 2009 údržba stromořadí Ředitelství silnic Zlínského kraje
Věžky 2009 provedení arboristických prací Obec Věžky
Cvrčovice,
Zdounky,
Divoky,
Chvalnov,
Střílky
2008 až 2007 realizace plánu péče v přírodní památce Včelín, Drážov, Kamenec, Přehon, Bralová Zlínský kraj
Kroměříž 2008 kácení přerostlého porostu v korytě potoka u letiště MěÚ Kroměříž
Rajnochovice 2008 rizikové kácení proschlé lípy průměr 130 cm SÚS Kroměříž
Medlov - Zborovice 2008 zdravotní řez lip OÚ Zborovice
Kunovice 2008 ořez - snižování topolů RAMET C.H.M. a.s.
Kvasice 2008 kacení + ošetření lipové aleje SÚS Kroměříž
Zdounky 2007 údržba památné lipové aleje Světlá - 133 ks kacení havarijních stromů, výsadba alej. stromů Ředitelství silnic Zlínského kraje
Kvasice 2007 oštření památných stromů OÚ Kvasice
Zdounky 2007 realizace plánu péče na lokalitě Zákostelí AOPK Zlín
Rataje 2006 ošetření stromů u kostela sv. Petra a Pavla AOPK Zlín
Lebedov 2006 výsadba alejových stromů AOPK Zlín
Skržice 2005 výroba + instalace informačních tabulí MZe ČR
Pozemkový úřad KM
Lebedov 2005 ošetření stromů v aleje, úklid černých skládek, odstranění náletových křovin,kosení neudržovaného porostu, výsadba stromů Agentura ochrany
přírody a krajiny
Břest 2005 ošetření památných lip kolem kostela MěÚ Hulín
Zborovice 2005 ošetření 35 ks stromů v parku OÚ Zborovice
Zdounky
Zákostelí
2005
2004
likvidace náletových křovin, kosení dlouhodobě neudržovaných luk, odstranění nevhodných dřevin, záchrana významného biotopu Agentura ochrany
přírody a krajiny
Zdounky 2005
2004
ošetření 51 ks stromů v zámeckém parku, bezpečnostní vazby, výsadby soliterních dřevin Agentura ochrany
přírody a krajiny
Cvrčovice
Chvalnov
Zdounky
2005

1996
realizace plánu péče v přírodní památce - Včelín
odstranění náletových křovin, kosení - Přehon
následným vyklizením poseč. biomasy - Drážov
Zlínský kraj dříve
Okresní úřad
Kroměříž
Zdounky
Světlá
2005
1996
realizace plánu péče v přírodní památce - Kamenec
odstranění náletových křovin, kosení
Zlínský kraj
Světlá s.r.o.
Lísky 1996 realizace plánu péče v přírodní památce - Oulehla AOPK
Roštín ošetření 12 ks památných a významných stromů - lip AOPK
Kvasice 2003 ošetření 123 ks památných stromů v jasanové aleji AOPK
Stupava 2003 údržba jírovcové aleje podél silnice - 127 stromů SÚS Kroměříž
Hoštice 2002
2000
údržba jírovcové aleje, zdravotní, redukční, výchovný řez, skácení havarijních stromů, odstranění pařezů, instalace bezpečnost. vazeb OÚ Hoštice
AOPK
Dřínov 2001 pěstební zásahy v areálu zámeckého parku FŽP ČR Praha
Zdounky
Světlá
2001
2000
údržba památné lipové aleje - 115 ks AOPK
SÚS Kroměříž
Kvasice 2000 ošetření památné lipo-jírovcové aleje - 123 ks SÚS Kroměříž
Kvasice 1999 Rizikové skácení topolu v omezeném prostoru včetně úklidu Pozemkový fond ČR
Komárno 1999 ošetření památné lipové aleje - 29 ks AOPK
Bystřice p/H
Sv. Hostýn
1996 sadovnické úpravy, ošetření stromů, skácení havarijních stromů, odstranění pařezů FŽP ČR Praha
Arcibiskupství Ol.

Kromě těchto zakázek jsme v minulých letech provedli údržbu porostu a prořezy ochranných pásem vedení vysokého napětí VN 22 kV v katastru obcí Divoky, Zdounky, Kožušice, Stupava, Bunč.
Dále jsme prováděli redukční, zdravotní řezy a kácení na hřbitovech ve Zborovicích, Žeranovicích, Pavlovicích, Zdounkách a v Roštíně.
Kácení, ořez a ošetření velkých stromů ve ztížených podmínkách jsme provedli v městech Koryčany a Kroměříž, a v obcích Věžky, Hoštice, Nětčice, Žalkovice, Vlkoš, Roštín, Střílky, Těšánky, Zborovice, Rataje, Popovice.

Reference o způsobu provedení a kvalitě poskytnou jednotliví odběratelé.

www.JukeboxNaPronajem.cz | www.AutoskolaRoman.unas.cz
SEO webu sledují SEO nástroje.cz