Navrhovaná přírodní památka Zákostelí


Travnatá, křovinatá stráň z části porostlá vzrostlými stromy a se zbytkem starých ovocných stromů - třešní. Nachází se jihovýchodně nad obcí Zdounky. Poměrně strmý a členitý svah se západní až severozápadní expozicí je rozbrázděn několika rýhami a drobnějšími sesuvy.

Katastrální území: Zdounky
Nadmořská výška: 290 - 330 m
Výměra: cca 2,50 ha
Vyhlášeno: (připravuje se)

MOTIV OCHRANY

Zachovat zdejší rostlinná společenstva a udržovat podmínky pro existenci vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Zachovat krajinný ráz lokality.

GEOLOGIE

Geologické podloží tvoří převážně vrstvy vápnitých jílů, jílovců a pískovců souvrství ždánické jednotky vnějšího flyšového pásma. Půdním typem je hnědozem.KVĚTENA

Pozemek je vedený jako ostatní plocha, ve spodní části je souvisle porostlý listnatými lesními stromy, zbývající část tvoří travnaté stráně s rozptýlenými stromy a zejména keři. Z dřevin se vyskytuje třešeň ptačí (Prunus avium), topol osika (Populus tremula), bříza bělokorá (Betula pendula), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba jíva (Salix caprea), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna s.l.), krušina olšová (Frangula alnus), svída krvavá pravá (Cornus sanguinea sanguinea), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), růže šípková (Rosa canina), kalina obecná (Viburnum opulus). Ze vzácných a ohrožených bylinných druhů se zde vyskytuje bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), bradáček vejčitý (Listera ovata), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), čilimník zelenavý (Chamaecytisus virescens), hořeček brvitý (Gentiana ciliata), kozinec dánský (Astragalus danicus), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), k. polabský (E. albensis), k. moravský (E. moravica), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), tořič včelonosný (Ophrys apifera), vstavač vojenský (Orchis militaris) a zeměžluč okolíkatá (Centaurium erythraea).ZVÍŘENA

Ze zvláště chráněných druhů brouků tu byly zjištěni zlatohlávek Oxythyrea funesta, střevlíci Carabus scheidleri a Carabus ullrichi. Z této skupiny tu z hmyzu byli zjištěni čmeláci (Bombus spp.), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Žijí zde běžné druhy ptáků, kteří zde nacházejí příhodné podmínky pro hnízdění a potravu, např. konopka obecná (Carduelis cannabina), lejsek šedý (Muscicapa striata), ťuhýk obecný (Lanius collurio).


Batolec duhový (Apatura iris L.)

Okáč strdivkový (Coenonympha arc)

VYUŽITÍ

Lokalita byla dlouhý čas ponechána svému osudu. V roce 2004 bylo ve spolupráci s OÚ Zdounky započato přes Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR se sečením dlouhodobě neudržovaných luk. Následně Zlínský kraj počítal s vyhlášením lokality za přírodní památku. Jelikož to zatím ze zákona nebylo možné, pokračovali jsme v r. 2005 se sečením a částečnou redukcí hustého křovinného a dřevinného náletu, zároveň byly z lokality odstraněny pyramidální topoly, mladé borovice a část keřů vrby jívy.

PODKLADY

Základní údaje - Muzeum JV Moravy ve Zlíně Ústní sdělení Ing. J. Hrabec, Ing. A. Kunc, Mgr.V. Pluhař

www.JukeboxNaPronajem.cz | www.AutoskolaRoman.unas.cz
SEO webu sledují SEO nástroje.cz