Přírodní památka Drážov

Výslunná, travnatá stráň asi 1km jížně od Zdounek s jihozápadní expozicí, rozbrázděna několika výmoly. Důvodem vyhlášení byl výskyt koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), který se postupně vytratil.


katastrál. území: Zdounky
výměra : 0,35 ha
vyhlášeno: 1953


KVĚTENA

V bylinné vegetaci převládají teplomilná rostlinná společenstva. Z ohrožených druhů rostlin se zde vyskytuje černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), čilimník zelenavý (Chamaecytisus virescens), hořec křížatý (Gentiana cruciata), hvězdnice chlumní (Aster amellus), modřenec chocholatý (Muscari comosum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), oman mečolitý (Inula ensifolia), rozrazil klasnatý pravý (Pseudolysimachion spicatum spicatum), vítod větší (Polykala major) a vstavač vojenský (Orchis militaris).

ZVÍŘENA

Z motýlů se vyskytují např. bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), bělokřídlec luční (Siona lineata), modrásek jehlicový (Polyommatus icarus), ostruháček ostružinový (Callophrys rubi), perleťovec nejmenší (Clossiana dia), ostruháček ostružinový (Callophrys rubi), , zelenáček šťovíkový (Adscita statices), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni). Z ohrožených druhů brouků se zde vyskytuje střevlík Scheidlerův (Carabus scheidleri), střevlík Ullrichův (Carabus ullrichi) a svižník polní (Cicindela campestris). Poslední roky se vyskytuje kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Z plazů se vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), z ptáků např. ťuhýk obecný (Lanius collurio), ze savců zajíc polní (Lepus europaeus).


modrásek jehlicový (Polyommatus icarus)

VYUŽITÍ

Lokalita má malou rozlohu, v rámci údržby je pravidelně kosena, občas je provedena redukce náletových křovin. Na podzim 2005 bylo zahájeno rozšíření stávající plochy asi o 0,40 ha severozápadním směrem. Pravidelnou údržbu od roku 1996 zajišťuje firma Josef Sedláček.

Na lokalitě probíhal v letech 2003 - 2004 výzkum pavouků metodou formalinových zemních pastí.


www.JukeboxNaPronajem.cz | www.AutoskolaRoman.unas.cz
SEO webu sledují SEO nástroje.cz