Přírodní památka Kamenec

Stráň se západní expozicí, 1 km východně od obce Divoky, s travnatým porostem, s roztroušenými křovinami, se zbytky starého ovocného sadu a výskytem jalovce obecného. Na okraji území jsou pozůstatky lomu, který sloužil k těžbě pískovce.


katastrál. území: Zdounky
výměra: 3,17 ha
vyhlášeno: 1954
nadmořská výška: 325 - 397 m

MOTIV OCHRANY

Zachovat teplomilnou vegetaci s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů a výskytem jalovce obecného.

GEOLOGIE

Území je tvořeno odolnými sedimenty s převahou pískovců a s vápnitými jílovci svrchního oddílu zdounecké jednotky vnějšího flyšového pásma.

KVĚTENA

V bylinné vegetaci převládají teplomilná rostlinná společenstva. Vyskytuje se zde bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), divizna jížní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), hvězdnice chlumní (Aster amellus), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum a h. kropenatý (D. deltoides), kozinec dánský (Astragalus danicus), sveřep vzpřímený (Bromus erectus) a vstavač kukačka (Orchis morio).


vstavač kukačka (Orchis morio)
hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
hořec brvitý (Gentianopsis ciliata)
vstavač vojenský (Orchis militaris) divizna jižní rakouská
(Verbascum chaixii subsp. austriacum)


ZVÍŘENA

Zoologický průzkum nebyl prováděn. Nejzajímavější je výskyt chráněné kriticky ohrožené kudlanky nábožné (Mantis religiosa). Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis), z ptáků např. ťuhýk obecný (Lanius collurio) a konopka obecná (Carduelis cannabina), ze savců zajíc polní (Lepus europaeus).

kudlanka nábožná (Mantis religiosa)


VYUŽITÍ

V minulosti zde byla veliká skupina starých jalovců, které však byly zničeny požárem na jaře v r. 1962. Území bylo také zatěžováno únikem močůvky z okolních ploch, kterou sem vyvážel bývalý státní statek Světlá. Důsledkem bylo rozšíření nitrofilních společenstev v dolní části lokality. Na podzim 2004 byl pozemek zaměřen, elektrické ohradníky kvůli pasení hovězího dobytka byly upraveny dle nových hranic a byla provedena rozsáhlejší redukce náletových křovin.


www.JukeboxNaPronajem.cz | www.AutoskolaRoman.unas.cz
SEO webu sledují SEO nástroje.cz