Přírodní památka Přehon


Výslunný travnatý svah s jihovýchodní expozicí severovýchodně nad obcí Chvalnov.

Katastrální území: Chvalnov
Nadmořská výška: 340 - 360 m
Výměra: 2,27 ha
Vyhlášeno: 1955

MOTIV OCHRANY

Zachovat zdejší rostlinná společenstva a udržovat podmínky pro existenci vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jediná lokalita koniklece velkokvětého na Kroměřížsku.

GEOLOGIE

Geologické podloží tvoří sedimenty ždánicko-hustopečského souvrství ždánické jednotky vnějšího flyšového pásma - vápnité jíly, slíny a pískovce. Půdním typem je hnědozem.

KVĚTENA

Nejvýznamnějším druhem je koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), který zde roste ve velkém množství. Z dalších význačných druhů se vyskytuje bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), černýš rolní (Melampyrum arvense), čestec vstavačovitý ( Pseudolysimachion orchideum), hořec křižatý (Gentiana cruciata), hvězdnice chlumní (Aster amellus), len tenkolistý ( Linum tenuifolium), vítod větší (Polygala major), vstavač vojenský (Orchis militaris) zvonek sibířský (Campanula sibirica).


koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

ZVÍŘENA

Podrobný zoologický průzkum nebyl prováděn. Z motýlů se vyskytuje vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica), hnědásek květelový ( Melitaea didyma), z plazů ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis) , z ptáků bramborníček černohlavý ( Saxicola torquata) a ťuhýk obecný (Lanius collurio).

perleťovec malý (Issoria lathonia) přástevník medvědí (Arctia caja)

VYUŽITÍ

Bývalá pastvina, na jehož území je dodnes patrných několik zemníků, kde se těžil materiál na stavby. Ve spodní části rezervace byla dříve černá skládka zarostlá divokými náletovými křovinami a dřevinami. Vlivem údržbových zásahů, které provádíme dle plánu péče pravidelně od roku 1996 lokalita už není ohrožena náletem křovin a populace koniklece se každoročně zvětšuje. Dnes travnatá stráň s ojedinělými břízami, na severním okraji je hustý borový lesík, nad rezervací je starý švestkový sad - rovněž botanicky zajímavý.


www.JukeboxNaPronajem.cz | www.AutoskolaRoman.unas.cz
SEO webu sledují SEO nástroje.cz